O Fundacji

O Fundacji

Fundacja Haller Pro Inventio prowadzi działalność non-profit na rzecz promocji nauki polskiej i wynalazczości.
fundacja haller pro inventio
Misja

Misją fundacji jest promowanie nauki polskiej w kraju i zagranicą oraz wspieranie kreatywności wśród młodych

Fundacja Haller Pro Inventio wraz z firmą Eurobusiness-Haller organizuje coroczne ogólnokrajowe konkursy wynalazczości LIDER INNOWACJI ® oraz MŁODY WYNALAZCA (dla młodzieży).

Oficjalne uroczyste ogłoszenie wyników obu tych konkursów nastąpi w czasie Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG, w czasie Gali zamknięcia Targów, z udziałem gości honorowych, przedstawicieli nauki i biznesu oraz mediów.

Opis

Działalność fundacji to między innymi:

 • Promocja nauki polskiej.
 • Wspieranie kreatywności wśród dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie udziału polskich wynalazców w targach i wystawach.
 • Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o dorobku i sukcesach polskiej nauki i wynalazczości w kraju i za granicą, szczególnie w społeczeństwie pozanaukowym
 • Wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem
 • Wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz działalności podmiotów gospodarczych poprzez upowszechnianie wiedzy z zakresu organizacji działalności gospodarczej poprzez zapewnianie dostępu do wiedzy z zakresu prawa, podatków i zarzadzania finansami
 • Inspirowanie i wspieranie wszelkiej działalności popularyzatorskiej w zakresie dorobku nauki polskiej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie lub współorganizowanie targów, wystaw, konferencji itp.
 • organizowanie lub współorganizowanie udziału polskich wynalazców w charakterze wystawców lub zwiedzających w targach i wystawach międzynarodowych i krajowych,
 • wsparcie finansowe udziału polskich wystawców w targach i wystawach,
 • fundowanie nagród, pucharów, dyplomów,
 • organizowanie konkursów dla wynalazców i firm wprowadzających w życie dorobek nauki polskiej,
 • organizowanie konkursów wynalazczości dla młodych wynalazców (dzieci i młodzieży) inspirujących kreatywność w środowiskach szkolnych i akademickich
  informowanie o sukcesach nauki polskiej,
 • tworzenie i wykorzystywanie bazy danych z zakresu wynalazczości,
 • wszelkie działania promocyjne i reklamowe z zakresu wynalazczości,
 • opracowywanie, publikację i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO

e-mail: fundacja@haller.pl
tel.: +48 32 355 38 01

Adres:
Obroki 133, 40-833 Katowice, Polska

Statut

STATUT FUNDACJI
Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej i wynalazczości HALLER PRO INVENTIO w Katowicach

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą “ Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej i wynalazczości HALLER PRO INVENTIO” zwana dalej “Fundacją”, ustanowiona przez Marię Barbarę Haller de Hallenburg – Illg zwaną dalej “Fundatorem”, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Madej i Jadwiga Przyszlak SC w Zabrzu przy ul. św. Urbana 2/2, za numerem repertorium A Nr 5178/2012 z dnia 05.06.2012r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§4

Właściwym ministrem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§5
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, bądź innego rodzaju ekspozytury terenowe, jeśli ich utworzenie mieści się w granicach obowiązującego prawa.
 2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej poza działalnością statutową.
§7
 1. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem:
  HALLER PRO INVENTIO Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej i wynalazczości w Katowicach
 2. W celu sygnowania uroczystych dokumentów, dyplomów, itp. Fundacja używa również pieczęci okrągłej, której kształt i treść ustali zarząd fundacji.
§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9
Celem Fundacji jest:
 1. Promocja nauki polskiej.
 2. Wspieranie prac naukowo-badawczych i wynalazczości we wszelkich dziedzinach gospodarki narodowej i życia społecznego.
 3. Wspieranie kreatywności wśród dzieci i młodzieży.
 4. Wspieranie udziału polskich wynalazców w targach i wystawach krajowych i zagranicznych.
 5. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o dorobku i sukcesach polskiej nauki i wynalazczości w kraju i za granicą, szczególnie w społeczeństwie poza naukowym
 6. Wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem
 7. Inspirowanie i wspieranie wszelkiej działalności popularyzatorskiej w zakresie dorobku nauki polskiej.
§10
 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. organizowanie lub współorganizowanie targów, wystaw, konferencji itp.
  2. organizowanie lub współorganizowanie udziału polskich wynalazców w charakterze
  3. wystawców lub zwiedzających w targach i wystawach międzynarodowych i krajowych,
  4. wsparcie finansowe udziału polskich wystawców w targach i wystawach,
  5. fundowanie nagród, pucharów, dyplomów,
  6. organizowanie konkursów dla wynalazców i firm wprowadzających w życie dorobek nauki polskiej,
  7. organizowanie konkursów wynalazczości dla młodych wynalazców (dzieci i młodzieży) inspirujących kreatywność w środowiskach szkolnych i akademickich
  8. informowanie o sukcesach nauki polskiej,
  9. tworzenie i wykorzystywanie bazy danych z zakresu wynalazczości,
  10. wszelkie działania promocyjne i reklamowe z zakresu wynalazczości,
  11. opracowywanie, publikację i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności,
 2. Realizując swoje działania statutowe Fundacja współpracuje przede wszystkim z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, organizacjami samorządu gospodarczego , instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie organizacji targów, wystaw i konferencji.
 3. Fundacja prowadzi działalność odpłatnie i nieodpłatnie. W przypadku działalności odpłatnej – zawsze z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 8 i 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla działalności odpłatnej pożytku publicznego.
§11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 4 000,00 zł (słownie: czterytysiące złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym ustanowienia Fundacji.

§13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§14
Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
 2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 4. dochodów z działalności statutowej,
 5. odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 10 000,00 zł lub, gdy idzie o osoby zagraniczne 10 000,00 (dziesięć tysięcy) USD, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji HALLER PRO INVENTIO.

§18

Tytuł sponsora ma charakter osobisty.
Rozdział IV
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§19
 1. Organami Fundacji są:
  1. Fundator (Prezes Fundacji)
  2. Rada Fundacji,
  3. Zarząd Fundacji,
  4. Zgromadzenie Ogólne Fundacji .
 2. Fundator oraz Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach rady, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
 3. Nie można łączyć funkcji członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 4. Fundator może zostać powołany do zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji.
 5. W przypadku, gdy Fundator zrezygnuje z działalności w Fundacji lub nie będzie mógł brać udziału w pracach rady Fundacji, Rada Fundacji przejmie kompetencje Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji. Prawo powołania i odwołania członków Rady Fundacji przejmie Zarząd Fundacji.
 6. Z wyjątkiem uregulowań § 35 pkt 4 niniejszego statutu decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 7. Na zewnątrz Fundacja jest reprezentowana przez Fundatora lub/i przedstawiciela Rady lub/i Zarządu Fundacji.
 8. Wszelkie umowy, dokumenty finansowe, wnioski itp. podpisuje Przewodniczący Zarządu Fundacji.

Fundator Fundacji

Do kompetencji Fundatora zwanego Prezesem Fundacji należy:
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
 • powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz
 • udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania.
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
RADA FUNDACJI
§20
 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych nad działalnością Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 5-12 członków i jest wybierania na 5 letnią kadencję.
 3. Pierwszą Radę Fundacji powołują Fundatorzy.
 4. W przypadku ustania członkostwa jednej bądź kilku osób w Radzie, bądź w celu uzupełnienia składu Rady do stanu określonego w statucie – Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Ogólnemu Fundacji propozycję co najmniej 2 kandydatów na jedno miejsce, spośród których Zgromadzenie dokonuje wyboru.
 5. Członkowie Rady Fundacji muszą spełniać wymogi art. 20 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§21
 1. Do Rady Fundacji należy:
  • nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych;
  • prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji;
  • badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji;
  • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;
  • zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;
  • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
  • wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;
  • opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji;
  • przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji;
  • zawieszanie członków Zarządu na okres do 3 miesięcy, z ważnych powodów;
  • wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości,
  • zaciągania kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń
  • występowania z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
  • reprezentowania Fundacji na zewnątrz
 2. Celem wykonywania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:
  1. żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach,
  2. uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
  3. dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
§22
 1. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezydium Rady w składzie Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Fundacji.
 2. Prezydium Rady jest weryfikowane w drodze wyborów, w okresach pięcioletnich w tym samym czasie co Zarząd Fundacji.
§23

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel zarządu, w celu składania wyjaśnień.

§24
 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla prawomocności uchwał konieczne jest powiadomienie wszystkich członków Rady o terminie i porządku posiedzenia oraz obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Każda forma powiadomienia jest dopuszczalna (np. pismo, e-mail, sms, telefon, fax).
 2. Bezwzględnej większości głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu.
 3. Każdy członek Rady ma jeden głos.
§25
 1. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w punkcie 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
ZARZĄD FUNDACJI

Zarząd Fundacji podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz. Fundator może zostać powołany do zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji.

§26
 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z jednej do pięciu osób i jest powoływany na okres 5 lat przez Fundatora oraz Radę Fundacji
 2. Skład osobowy pierwszego Zarządu Fundacji ustanawia Fundator.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 4. Odwołanie członka zarządu następuje w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  3. choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
  4. niepełnienia funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
  5. istotnego naruszenia postanowień Statutu
 5. W przypadku określonym w pkt 4 e – uchwałę zobowiązującą Radę Fundatorów oraz Radę Fundacji do odwołania członka Zarządu podejmuje Zgromadzenie Fundacji.
§27

Zarząd ze swego grona wyznacza prezesa zarządu i jego zastępców.

§28

Prezes zarządu kieruje pracami zarządu.

§29
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Fundatorów.
§30
Zarząd:
 1. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów
 2. statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
 3. opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji,
 4. sporządza wnioski dotyczące działalności Fundacji
 5. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, w tym z wnioskami do instytucji rządowych, pozarządowych, międzynarodowych i innych o dofinansowanie działalności prowadzonej przez fundację dla realizacji celów statutowych fundacji. Podpisuje i rozlicza zawarte umowy o dofinansowanie
 6. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 7. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 8. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny i spadki,
 9. ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz regulamin pracy i wynagrodzeń pracowników Fundacji,
 10. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
§31

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Fundator lub Prezes Zarządu bądź dwaj inni członkowie Zarządu łącznie.

§32

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§33

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§34

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji i Fundatorów.

§35
ZGROMADZENIE OGÓLNE FUNDACJI
 1. Zgromadzenie Ogólne Fundacji stanowią Rada Fundacji, Zarząd Fundacji oraz żyjący Fundatorzy.
 2. Do zadań Zgromadzenia Ogólnego Fundacji należy:
  1. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,
  2. wybór członków Rady Fundacji,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu, w przypadku określonym w § 26 pkt 4 e statutu,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją, likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku.
 3. Zgromadzenie Ogólne Fundacji zbiera się na wniosek Zarządu w miarę potrzeb.
 4. Zgromadzenie Ogólne Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, poza uchwałą o połączeniu lub likwidacji, która dla skuteczności musi być podjęta jednomyślnie, głosami wszystkich obecnych, przy zachowaniu wymogu powiadomienia wszystkich członków Zgromadzenia o terminie, miejscu i temacie posiedzenia.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36
 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji określonego w § 9 pkt 1-7 chyba, że chodzi o rozszerzenie działalności.
 2. Decyzje w sprawie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Ogólne Fundacji w drodze uchwał podejmowanych w trybie określonym w statucie.
 3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie przedkłada w KRS Zarząd Fundacji.
§37
 1. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji ani z tego majątku zabezpieczać zobowiązań członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, osób z którymi pracownicy i członkowie organów Fundacji pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.
 2. Fundacji nie wolno przekazywać majątku na rzecz członków organów, pracowników, osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich korzystających z działalności statutowej Fundacji, a w szczególności gdy przekazanie takie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacji nie wolno wykorzystywać majątku na rzecz członków organów i pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
§38
 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może jednakże nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Ogólne Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w trybie określonym w § 35 pkt 4 niniejszego statutu.
§39
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, bądź zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających statutową działalność Fundacji.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Ogólne Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w trybie określonym w § 35 pkt 4 niniejszego statutu.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz Rady Głównej Instytutów Badawczych
 4. Jeśli nie zaistnieje sytuacja określona powyżej w pkt. 3 majątek Fundacji po jej likwidacji przekazuje się na rzecz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
§41

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Katowice, dnia …………… 2012r.

Maria Haller de Hallenburg – Illg