Lider Innowacji

Kategorie konkursu:
 • TECHNOLOGIA
 • PRODUKT
 • INSTYTUCJA
 • PRZEDSIĘBIORSTWO
 • PRZEDSIĘBIORCA
 • PRO PUBLICO BONO
 • MENADŻER INNOWACJI
 • EKOLOGIA
 • OSOBOWOŚĆ
 • KOBIETA WYNALAZCA
 • MŁODY WYNALAZCA
 • Konkurs organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe.
 • Godło promocyjne i tytuł„LIDER INNOWACJI®” są wyróżnieniem honorowym, a prawo ich używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.
 • Godło promocyjne i tytuł„LIDER INNOWACJI®” są przyznawane za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób oraz instytucji, których działalność przyczynia się do rozwoju i promocji wynalazczości, transferu technologii oraz upowszechniania kultury innowacyjności.
 • Kapituła Konkursu nominuje osoby fizyczne i prawne do godła i tytułu„LIDER INNOWACJI®” w wyżej wymienionych kategoriach.
 • Wyniki Konkursu publikowane są na stronie www.intarg.haller.pl oraz na Facebookowym profilu „Fundacja Pro Inventio”.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie

Zainteresowanych udziałem w Konkursie oraz otrzymaniem formularzy aplikacyjnych prosimy o kontakt
z organizatorem:

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO
Agnieszka Passia
e-mail: a.passia@haller.pl
tel.: 690 096 223

XXI Edycja Konkursu Lider Innowacji® 2023

Patronat honorowy!

Tytuł Lidera Innowacji jest tytułem honorowym, a prawo jego używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.
Jest on przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób i instytucji, których działalność przyczynia się do promocji i wdrożeń wynalazków oraz do rozwoju bazującego na innowacjach.
Konkurs organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe

Wyniki XX Konkursu LIDER INNOWACJI 2022

Kapituła XX edycji Konkursu Godła Promocyjnego „LIDER INNOWACJI® 2022” w składzie:
 1. dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw. – Przewodniczący
 2. dr Jacek Illg – Wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
 4. prof. dr hab. Wiesław Stręk
 5. dr hab. Grzegorz Wcisło prof. nadzw.
 6. dr inż. Marlena Owczuk – Sekretarz

Po rozpatrzeniu zakwalifikowanych do Konkursu zgłoszeń oraz analizie poziomu merytorycznego i osiągnięć kandydatów postanowiła przyznać tytuł „Lidera Innowacji® 2022” następującym osobom i instytucjom:

1. w kategorii „Innowacyjne Przedsiębiorstwo”

firmie PKN Orlen S.A.

za wdrażanie rezultatów nowatorskich projektów badawczo – rozwojowych oraz efektywne wdrażanie ekosystemu innowacji poprzez uruchomienie Centrum Badawczo – Rozwojowego, Sky Light Accelerator i Orlen Venture Capital.

2. w kategorii „Menedżer Innowacji”

Grydsen Sp. z o.o.

za opracowanie, wdrożenie i zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami zapobiegającymi wkluczeniom społecznym osób starszych.

3. w kategorii „Innowacyjna Instytucja”

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

za pionierskie działania wspierające rozwój podkarpackiego ekosystemu innowacji
i środowiska naukowego, usprawnianie procesu transferu technologii i komercjalizacji badań, finansowanie prac badawczo – rozwojowych oraz rozwijanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych o wysokim potencjale wdrożeniowym.

Wyniki XIX Konkursu LIDER INNOWACJI 2021

Kapituła XIX edycji Konkursu Godła Promocyjnego „LIDER INNOWACJI® 2021” w składzie:
 1. dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw. – Przewodniczący
 2. dr Jacek Illg – Wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
 4. prof. dr hab. Wiesław Stręk
 5. dr hab. Grzegorz Wcisło prof. nadzw.
 6. dr inż. Marlena Owczuk – Sekretarz

Po rozpatrzeniu zakwalifikowanych do Konkursu zgłoszeń oraz analizie poziomu merytorycznego i osiągnięć kandydatów postanowiła przyznać tytuł „Lidera Innowacji® 2021” następującym osobom i instytucjom:

1. w kategorii „ Pro publico bono”
Manli Hsieh, Prezes World Invention Intellectual Property Associations WIIPA, Taiwan

za szczególne zasługi i wieloletnią działalność pro publico bono w zakresie międzynarodowego rozwoju wynalazczości, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz szerokiego upowszechniania kultury innowacyjności.

2. w kategorii „Kobieta wynalazca”
dr hab. inż. Joannie Ortyl, prof. Politechniki Krakowskiej

za działalność naukowo-badawczą, której owocem są liczne publikacje, patenty, wzory użytkowe,
projekty wynalazcze oraz praktyczne zastosowania i wdrożenia przemysłowe, szczególnie
w dziedzinie fotochemii – obejmującej procesy fotopolimeryzacji w układach polimerowych
i fotochemiczne procesy przebiegające w cząsteczkach organicznych;

za wysokiej rangi krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia przyznane za działalność naukową i prowdrożeniową

3. w kategorii „Firma innowacyjna”
InnerWeb Sp. z o.o.

za działalność innowacyjną z zakresu Przemysłu 4.0, której celem jest opracowanie i wdrożenie pierwszego na świecie w pełni autonomicznego systemu informatycznego o nazwie: InnerWeb®, zapewniającego postęp w procesach i procedurach organizacyjnych zakładu przemysłowego, w tym: geolokalizację urządzeń i narzędzi; dostęp do dokumentacji, raportów przedsiębiorstwa; podniesienie bezpieczeństwa pracy i produktywności pracowników oraz usprawnienie zarządzania zakładem.

4. w kategorii „Menedżer Innowacji”
Centrum Inkubacji I Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

za wiodącą rolę w usprawnianiu wdrażania wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Swoją działalność koncentruje na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych
w nowoczesnej gospodarce, animowaniu współpracy badawczej i technologicznej oraz wsparciu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Działalność Centrum obejmuje w szczególności: upowszechnianie postaw proinnowacyjnych w środowisku naukowym Uczelni, identyfikowanie projektów o potencjale wdrożeniowym, opracowywanie oferty technologicznej Uczelni w zakresie projektów o potencjale wdrożeniowym, dbanie o ochronę prawną dóbr intelektualnych Uczelni zgodnie z przepisami polskiego prawa o własności przemysłowej i zarządzeniami wewnętrznymi,
realizację procesu komercjalizacji projektów Uczelni o potencjale wdrożeniowym.

5. w kategorii „START-UP, typu spin-off”
Spółce Photo4Chem Sp. z o. o.

za wzorcową działalność prorynkową, bazującą na współpracy z jednostkami sfery nauki, zwłaszcza z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, w celu komercjalizacji projektów konstruktorskich z zakresu inżynierii chemicznej i inżynierii mechanicznej, dotyczących rozwiązań technologicznych nowej aparatury
i urządzeń dedykowanych do druku 3D.

6. w kategorii „Jednostka sfery nauki”
Polskiej Akademii Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych

za działalność naukową o dużym znaczeniu dla rozwoju nauk medycznych, zwłaszcza z zakresu technologii medycznych, poprzez opracowanie nowatorskich w skali światowej technologii wytwarzania nowej generacji w pełni biozgodnych systemów chirurgicznych, szczególnie stentów do zastosowania w angioplastyce wieńcowej;

za wybitne osiągniecia naukowe i promocję Polski w świecie jako kraju o dużym potencjale intelektualnym i innowacyjnym

7. w kategorii „Instytucja”
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

za wieloletnią innowacyjną działalność, w szczególności w zakresie pomocy w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego

8. w kategorii „Produkt”
AQUSTEC Sp. z o.o

za innowację Budka telefoniczna HIDE Phone Booth

łatwą w montażu, modułową kabinę akustyczną, zapewniającą optymalne warunki do prowadzenia rozmów telefonicznych i telekonferencji w ciszy i poczuciu prywatności, zwiększając komfort i higienę pracy w biurach, budynkach użyteczności publicznej i halach produkcyjnych.

Katowice, czerwiec 2021 r.