Młody Wynalazca

O konkursie

Patronat Honorowy Konkursu Młody Wynalazca 2024

Drodzy Uczestnicy konkursu ‘Młody Wynalazca 2024’!

 

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszenie wyników Konkursu Młody Wynalazca 2024 odbędzie się w trakcie trwania Targów INTARG® 2024 w dniach 21-23 maja.

Zachęcamy do uczestnictwa w Targach –  link do rejestracji zwiedzających zostanie podany wkrótce

Cel konkursu
 • promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych oraz kreatywności wśród młodzieży
 • wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez młodych twórców

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkursu „MŁODY WYNALAZCA 2024” nastąpi w trakcie XVII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® (21-23 maja 2024). Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.haller.pl. www.intarg.haller.pl oraz na Facebooku Organizatora Fundacja Pro Inventio.

Nagrody:

 • prezentacja trzech zwycięskich wynalazków w trakcie XVII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®  (21-23 maja 2024) www.intarg.haller.pl na stoisku Młodego Wynalazcy
 • dyplomy oraz ewentualne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów

Dziękujemy sponsorom tegorocznych nagród dla laureatów Konkursu w roku 2023:

 • Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-SYSTEMS Sp. z o. o
 • ARH+ Sp. z o.o.
 • AMAZON

Termin nadsyłania prac konkursowych: do 19.04.2024 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller ogłaszają dziewietnastą edycję konkursu na rozwiązanie innowacyjne, opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 22 roku życia.

Celem Konkursu jest inspirowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży – przyszłych przedsiębiorców, naukowców i pracowników reprezentujących różne zawody. Organizatorom zależy także na promocji polskiej myśli technicznej młodych wynalazców, zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

Zgłoszenia do udziału

Zgłoszenia do udziału w Konkursie (wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z jego wersją edytowalną oraz załączniki) prosimy nadsyłać do dnia 19.04.2024 r. na adres: a.skoczylas@haller.pl z dopiskiem w temacie wiadomości KONKURS “MŁODY WYNALAZCA 2024”.

Regulamin Konkursu

Formularz Zgłoszeniowy

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Skoczylas, tel.: 602 647 007

Zgodnie z regulaminem Konkursu, zgłoszenie winno zawierać:

 • imiona i nazwiska oraz adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
 • tytuł rozwiązania oraz jego opis, etap wdrożeniowy projektu
 • spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
 • ewentualne nagrody, opinie, prototyp lub jego makietę
 • zdjęcia lub wizualizacje graficzne
 • film opisujący i promujący wynalazek (link youtube)

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na maila w formie edytowalnej oraz skanu formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez wszystkie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

Jury Konkursu przewodniczy dr inż. Krzysztof Biernat, prof. ndzw. – przewodniczący jury targów INTARG® oraz wiceprzewodniczący jury wielu międzynarodowych targów wynalazczości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Fundacja Haller Pro Invetio

ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
e-mail: fundacja@haller.pl tel.: 606 614 468 www.fundacja.haller.pl

Regulamin

XIX KRAJOWEGO KONKURSU NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW „MŁODY WYNALAZCA 2024”

Inicjatywa non-profit

Definicje

Organizator – Fundacja Haller Pro Inventio Współorganizator- EUROBUSINESS-HALLER w Katowicach Uczestnik – osoba uczestnicząca w konkursie

§1
Konkurs MŁODY WYNALAZCA zwany dalej KONKURSEM ma na celu wyróżnianie oraz promowanie:
 • wynalazku opracowanego przez młodych twórców
 • promocja kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodzieży
§2

Organizatoram KONKURSU jest Fundacja Haller Pro Inventio. Współorganizatorem jest “Eurobusiness” Maria Barbara Haller De Hallenburg-Illg

§3

Fundatorem nagród Konkursu jest Fundacja Haller Pro Inventio w Katowicach oraz sponsorzy.

§4

Przewodniczącego i Sekretarza jury KONKURSU powołuje organizator. Członków komisji Konkursu powołuje Przewodniczący jury.

§5

Konkurs jest inicjatywą non-profit. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§6

DEKLARACJE UCZESTNICTWA W KONKURSIE – FORMULARZ (w wersji drukowanej oraz edytowalnej) wraz z opisem przyjmowane są pocztą elektroniczną w formie skanu oraz wersji edytowalnej do dnia  19 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu do siedziby organizatora) na adres: a.skoczylas@haller.pl
Informacje o Konkursie można uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Tel: +48 602 647 007, e-mail: a.skoczylas@haller.pl

Więcej o wydarzeniu: www.fundacja.haller.pl

§7

W KONKURSIE biorą udział osoby fizyczne, które nie ukończyły 22 roku życia. Zgłoszenie winno zawierać:

 • imiona i nazwiska, adresy twórców i ewentualnie opiekuna projektu
 • tytuł rozwiązania
 • opis rozwiązania (dokumentację techniczną, rysunki, szkice, zdjęcia itp. )
 • etap wdrożeniowy projektu
 • spodziewane efekty wdrożenia, rynki zbytu i ewentualne nakładach na inwestycje związane z wdrożeniem innowacji
 • cv twórcy/twórców
 • ewentualnie informacje o opiekunach projektu
 • ewentualne nagrody, opinie
 • ewentualnie prototyp, jego makieta lub film.
§8

Przedmiotem oceny są m.in. następujące kryteria:

 • wynalazek, wzór przemysłowy, produkt przemysłowy
 • pomysł, nowa koncepcja
 • nowatorskie rozwiązanie techniczne
 • nowe rozwiązanie zastosowane w zarządzaniu, w handlu, usługach
 • komunikacji i transporcie, nauczaniu itd.
 • nowa koncepcja
 • nowatorski program edukacyjny
 • innowacyjna praca dyplomowa możliwa do zastosowania w praktyce
 • inne dokonanie innowacyjne

Jury KONKURSU może rozszerzyć zakres wymienionych powyżej kryteriów.

§9
Organizatorzy KONKURSU przewidują przyznanie nagród i wyróżnień dla laureatów Konkursu:
Miejsce I:

– Dyplom i ewentualne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora
– Prezentacja wynalazku w trakcie XVII Międzynarodowych Targów INTARG 21-23 maja 2024 r.

Miejsce II i III:

– Dyplom i ewentualne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora
– Prezentacja wynalazku w trakcie XVII Międzynarodowych Targów INTARG  21-23 maja 2024 r.

Wyróżnienia:

– Dyplom i ewentualne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora
– Prezentacja wynalazku w trakcie XVII  Międzynarodowych Targów INTARG 21-23 maja 2024 r.

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji oraz rozszerzenia puli nagród dla laureatów Konkursu o nagrody od partnerów i sponsorów itp.
Informacje o laureatach Konkursu (zdobywcach miejsc I, II i III oraz wyróżnienia) oraz sponsorach nagród organizator konkursu:

§10

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w trakcie XVII Międzynarodowych Targów INTARG Online 21-23 maja 2024 r. podczas uroczystej Gali ogłoszenia wyników. Dyplomy zostaną przesłane pocztą elektroniczną na maila podanego w karcie zgłoszeniowej

§11

KONKURS ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani spełniający warunki i kryteria regulaminowe, niezależnie od udziału w innych konkursach oraz wystawach i targach.

§12

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia niepełne, lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

§13
 1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są stosować się do warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.
 2. Postanowienia Regulaminu Uczestnictwa w Konkursie są integralną częścią Zgłoszenia udziału w Konkursie.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie przez Uczestnika karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami, podpisanie jej przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i przesłanie do Organizatora.
 4. Organizator wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Uczestnika fotografii oraz nagrań audio i video dotyczących przedmiotu udziału w wydarzeniu w celach informacyjno- promocyjnych. Uczestnik zapewnia, że materiały powstałe przy wykorzystaniu fotografii lub nagrań wymienionych w zdaniu pierwszym będą stworzone w sposób profesjonalny i estetyczny oraz będą zawierały odpowiedni opis, wskazujący na nazwę Konkursu.
 5. Materiały informacyjne i promocyjne wymienione w punkcie nie mogą zawierać treści obraźliwych, prowokacyjnych, rasistowskich, nie mogą naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych osób trzecich ani godzić w wizerunek i markę Organizatora, Konkursu ani obiektu, gdzie odbędzie się gala ogłoszenia wyników Konkursu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego pozyskania zgód na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestników na pożądanych przez Uczestnika polach.
 7. W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z jakimikolwiek roszczeniami względem Organizatora lub nałożenia na Organizatora lub podmioty związane z Organizatorem jakichkolwiek sankcji w związku z punktami 14-17, Uczestnik będzie, według wyboru Organizatora, zobowiązany do zapłaty Organizatorowi określonej sumy pieniężnej na pokrycie roszczeń, sankcji i związanych z nimi kosztów lub innych uszczerbków poniesionych przez Organizatora, bądź do podjęcia innych działań mających na celu usunięcie skutków negatywnych dla Organizatora, w tym bezpośrednio na rzecz podmiotów występujących z roszczeniami lub żądających nałożenia sankcji.
 8. W czasie trwania Konkursu oraz gali ogłoszenia jego wyników Organizator lub Operator Obiektu Gali mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych:
  1. wizerunku każdego z Uczestników (w przypadku udziału z ramienia Uczestnika osób trzecich – pracowników, współpracowników, osób towarzyszących – jest on zobowiązany do pozyskania takiej zgody od tych osób a w przypadku zgłaszania przez nie roszczeń, do wstąpienia w miejsce Organizator, Właściciel lub Operator Obiektu i przejęcia wszelkiej odpowiedzialności);
  2. znaków towarowych i wzorów przemysłowych będących przedmiotem zgłoszenia.
§14
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej interwencji lub przerwania Gali ogłoszenia wyników Konkursu jeśli stwierdzi, że zostały naruszone przepisy przeciwpożarowe lub inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące danych teleadresowych czy informacyjnych jakie znajdują się w materiałach przesłanych mu przez Uczestnika.
§15
Informacjeo Administratorze danych i przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników podanych w trakcie rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie jest Fundacja Haller Pro Inventio oraz “Eurobusiness” Maria Barbara Haller De Hallenburg-Illg. ul. Obroki 133, 40- 833 Katowice. Kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail: fundacja@haller.pl
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie zgody, w oparciu art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu niezbędnym do uczestnictwa w Konkursie.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym terminie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie powoduje, że zgłoszenie Uczestnika pozostanie bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcą danych osobowych Uczestników będą podmioty, z usług których będzie korzystał Administrator danych w celu organizacji i promocji Konkursu, w tym w szczególności wydawcy czasopism, portale internetowe i inni partnerzy medialni oraz podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy i zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
§16
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Podpisanie karty udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu udziału w Konkursie.

EDYCJA 2023

Otrzymuje: Filip Kiełbowicz, Mateusz Żuk, Karol Sawicki

Za wynalazek: SEMPER – urządzanie do rehabilitacji stawu skokowego

Otrzymuje: Karol Sawicki, Jakub Bis

Za wynalazek: DUAL MONOBLOCK STEREO POWER AMPLIFIER MC-1

Otrzymuje: Wojciech Krzysik

Za wynalazek: SmartTag – Inteligentne Etykiety Cenowe

Otrzymuje: Jakub Bzdek, Adam Kazak, Łukasz Krzyżak

Za wynalazek: PROJEKT BUGGY pojazd rekreacyjny

 

Otrzymuje: Zofia Chrapko

Za wynalazek: Centralny zamek do drzwi mieszkania jako narzędzie dla osób niepełnosprawnych i dla leniwych

 

Otrzymuje: Karol Sawicki, Jakub Tutka, Kamil Surowiak

Za wynalazek: Fuzja – bezemisyjna energia przyszłości

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2022

dla Nikodema Nokielskiego i Szymona Rychtera za rozwiązanie:
„Inteligentny podajnik do leków IRENKA”

dla Bartłomieja Czosnka i Jakuba Kosowicza za rozwiązanie:
„Inteligentne lustro drogowe”

dla Radosława Kępy za rozwiązanie:
„Pakomat – automat dozujący pudełka”

dla Adriana Przybylskiego i Rajmunda Dejnaka za rozwiązanie:
„ Filament Extruder- Bezkosztowy Wytwórca Materiału do Drukarek 3D”

dla Mateusza Magiery i Oliwiera Kwietnia za rozwiązanie:
„Inteligenty dom – automatycznie zamykane okna dachowe”

dla Łukasza Pytlowany, Mateusza Skupień i Mateusza Żuka za rozwiązanie:
„Autonomiczny Pies Przewodnik”

EDYCJA 2021

dla Mikołaja Lecha i Patryka Łodkowskiego, za rozwiązanie:
„Bezpieczny Przejazd Kolejowy”

dla Łukasza Kunata i Kamila Skałbania, za rozwiązanie:
„Widzisz Reagujesz Żyjesz”

dla Zofii Chrapko, za rozwiązanie:
„Prototyp urządzenia informującego o kradzieży pojazdu samochodowego wraz z jego lokalizacją”

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2020

dla Zofii Chrapko za rozwiązanie:
„Wykrywacz zwierzyny leśnej w pojazdach samochodowych i motocyklach jako pomoc dydaktyczna dla przedmiotu technika z zakresu bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

dla Bartosza Brzezińskiego i Kacpra Kępińskiego za rozwiązanie:
„Safe cycling – it’s possible”

dla Marcela Gorczycy za rozwiązanie:
„Mówiący kwiatek”

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2019

dla Darii Durkowskiej i Jakuba Marchewki za rozwiązanie: „Inteligentny system ostrzegania przechodnia IPAS”

dla Marcina Jędryki i Szymona Siepka za rozwiązanie: „Innowacyjny system: Trzymajmy się Razem!”

dla Jakuba Jarosza za rozwiązanie:
„Tests Management Application”

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2018

dla Patryka Zielonki i Daniela Warlocha za rozwiązanie:
“Care Blinding System – Pomoc dla niewidomych”

dla Adama Jędryki, Dawida Napory i Karola Dobrakowskiego za rozwiązanie:
Shop Management System – mobilny i modułowy system sprzedażowy o inteligentnej funkcjonalności dla małych i średnich przedsiębiorstw

dla Macieja Kowalskiego i Jakuba Zyngiera za rozwiązanie:
“Babcia w wannie, czyli system bezpiecznej kąpieli”

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2017

dla Moniki Topy, Katarzyny Kukuły, Macieja Pilcha, Karoliny Dzięciołowskiej za rozwiązanie:
„Nowe wysokowydajne luminescencyjne kompleksy lantanowców oraz ich zastosowanie do roli organiczno-nieorganicznych luminescencyjnych chemosensorów molekularnych w badaniach on-line polimerowych materiałów powłokowych oraz w inicjowaniu procesów fotopolimeryzacji”

dla Jana Witowskiego za rozwiązanie:
„Niskobudżetowy druk 3D modeli wątroby w planowaniu operacji małoinwazyjnych, edukacji pacjentów i studentów”

dla Michała Gintera za rozwiązanie:
„Nowoczesne układy teranostyczne na bazie fluorescencyjnych hydrożeli chitozanowych ”

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2016

dla Julii Radwan-Pragłowskiej za rozwiązanie:
„Biodegradowalne aerożele chitozanowe jako rusztowania do hodowli komórkowych”

dla Arkadiusza Szczepanka, Artura Jamro i Wojciecha Żdżarskiego za rozwiązanie: „System chroniący kierowców przed zaśnięciem – Total Car Rescue”

dla Petrosa Psyllosa za rozwiązanie:
„MATIA – wielosensorowy system wizyjny dla osób niewidomych”

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2015

Joachima Jakubasa, Grzegorza Kopra, Marcina Markowskiego (Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół w Połańcu) za rozwiązanie:
„Blood Analyser – analizator grup krwi”

Romana Styloka, Olgierda Kowaliszyna (Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Technikum nr 4) za rozwiązanie:
„Nietoperz – system nawigacji i ostrzegania osób niewidomych”

1.Katarzyny Chrapko (Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nisku) za rozwiązanie:
„Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego widzialnego światła niskoenergetycznego generowanego przez półprzewodnikowe diody LED do bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2014

za rozwiązanie Badania nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka –dla Katarzyny Chrapko (uczennica Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nisku; 14 lat)

za rozwiązanie Smart mirror. Inteligentne lusterka automatycznie kompensujące zmianę pozycji motocyklisty – dla Bartosza Ambrożkiewicza (uczeń Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu; 19 lat)

1. Neurognet. Sztuczne sieci neuronowe w pomocy człowiekowi –dla Petrosa Psyllosa (technik elektronik, absolwent Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prof. J.Groszkowskiego w Białymstoku; 20 lat

2. Zatrzymaj się i… żyj, czyli bezpieczny przejazd – dla Jakuba Zyngiera (absolwent Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Połańcu; 16 lat)

oraz Wyróżnienie za rozwiązanie Appliance Guard – dla Joachima Jakubasa, Tomasza Dziedzica, Mikołaja Forkasiewicza (uczniowie Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu ; 19 lat)

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2013

„Wspomagacz uścisku” Autor: Przemysław Wolnicki -absolwent Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego Technikum Nr 5 w Częstochowie

“Lokalizator osób zaginionych – Wanted Clock” Autor: Mariusz Bielaszka- uczeń Technikum Elektronicznego w Połańcu

“Wirnik o regulowanym położeniu łopat” Autor: Zbigniew Czyż -student Politechniki Lubelskiej
“Giętarka CNC do tworzyw sztucznych” Autor: Tomasz Gradziński- absolwent Technikum Informatycznego Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej Curie

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2012

„SAFE STEP” – bezpieczna laska dla niewidomych. Autorzy: Kamil Bączek, Wojciech Dyl
„Układ jezdny o adaptacyjnej strukturze i zwiększonej mobilności” Autor: Gustaw Sierzputowski.

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2011

Jednoosiowy egzoszkielet ramienia sterowany elektromiogramem:
Autor: Michał Mikulski

Jednoosiowy egzoszkielet ramienia jest mobilnym urządzeniem rehabilitacyjnym dla kończyny górnej człowieka. Zawiera w sobie dwukanałowy elektromiogram interpretujący aktywność elektryczną mięśni pacjenta. Dzięki tym informacjom może służyć w aktywnej rehabilitacji osób z chorobami układu nerwowego, takimi jak zanik mięśni, stwardnienie rozsiane, czy paraliże częściowe. Ze względu na unikatowe algorytmy kalibracyjne dopasowuje się do każdego użytkownika i współdziała z jego poziomem siły i zdolności. Ze względu na trzy tryby działania, egzoszkielet wspomaga ruchy użytkownika wykryte elektromiogramem, umożliwiając ruch osobom, których sprawność na to wcześniej nie pozwalała. Dodatkowo umożliwia konfiguracje kątów obrotu, oraz analizę zmiany chorobowej w czasie na komputerze PC.

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2010

IntelliMotion – elektroniczna odzież hi-tech
Autor:IntelliMotion, Łukasz Pochylski

Celem projektu jest działalność firmy technologicznej IntelliMotion, która wprowadzi na rynek dwa innowacyjne i nowe produkty w skali rynku światowego:

Inteligentny System Elektronicznych Ubrań ISEC (ang. Intelligent System of Electronic Clothing),
elektroniczna odzież powszechnego użytku.
Systemy ISEC zwiększą bezpieczeństwo człowieka w środowisku przemysłowym a także przekaże do otoczenia szeroko pojętą informację o działalności człowieka, która będzie mogła być wykorzystana do wizualizacji bądź sterowania pracą maszyn i urządzeń.

Produkt uzupełni bądź zastąpi obecne zastosowania monitoringu ludzi oraz przybliży człowieka do interaktywnych zastosowań nowych technologii w środowisku przemysłowym oraz w życiu codziennym – produkty podążają za trendem rozwoju technologii w przemyśle (większa automatyzacja, większa intuicyjność, większe bezpieczeństwo).

Drugim przedmiotem działalności jest produkcja elektronicznej odzieży tzn. produktów powszechnego użytku przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców. Rozwój elektronicznej odzieży będzie się opierał na współpracy z partnerami – producentami odzieży – i wspólnym opracowaniu linii elektronicznej odzieży hi-tech tj. odzież wierzchnia, torby, plecaki.

Oba produkty posiadają wysoki poziom nowości i innowacyjności – są unikatowe w skali rynku globalnego oraz wypełnią niszę na rynku w zakresie ww. zastosowań.

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2009

Elektryczny pojazd miejski „CUL-car” dla kierowców poruszających się na wózku inwalidzkim

Twórcy
 • Marlena Krzyżanowska – Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 • Krzysztof Buczek – Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN; pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Opiekun projektu:
 • dr inż. Bogdan Kuberacki – Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Ideą projektu jest powstanie prototypu jednoosobowego pojazdu miejskiego o napędzie elektrycznym. Pojazd przeznaczony będzie dla kierowców z niedowładem kooczyn dolnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

Projekt obejmuje koncepcję stylistyczną nadwozia pojazdu zarówno w zakresie kształtu jego bryły zewnętrznej, jak i wystroju wnętrza, uwzględniając materiały i technologie wytwarzania poszczególnych jego podzespołów. W projekcie uwzględniono ankietę przeprowadzoną wśród potencjalnych użytkowników pojazdu, mającą na celu zbadanie zapotrzebowania rynku na pojazd tego typu oraz spełniane przez niego właściwości użytkowe i estetyczne.

Wprowadzenie wielu innowacyjnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe KUL-car będzie wyróżniając go na tle innych pojazdów tej klasy, występujących obecnie na rynku. Jedna z nowych koncepcji dotyczy mechanizmu ruchu platformy zamocowanej w pojeździe. Ułatwia ona osobie na wózku zając w nim miejsce. Osoba niepełnosprawna wjeżdża na platformę o wymiarach 800×1000 *mm+, mechanizm windy unosi ją na wysokość 200 *mm+, po czym wsuwa się do wnętrza pojazdu razem z kierowcą Nowatorskość projektu przejawia się faktem doboru wymiarów pojazdu w taki sposób, aby zajmował on jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla samochodu osobowego (bez wyróżnienia na miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych kierowców). (Rys.2). Produkt wypełni lukę na rynku wśród tego typu pojazdów.

Drugim przedmiotem działalności jest produkcja elektronicznej odzieży tzn. produktów powszechnego użytku przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców. Rozwój elektronicznej odzieży będzie się opierał na współpracy z partnerami – producentami odzieży – i wspólnym opracowaniu linii elektronicznej odzieży hi-tech tj. odzież wierzchnia, torby, plecaki.

Oba produkty posiadają wysoki poziom nowości i innowacyjności – są unikatowe w skali rynku globalnego oraz wypełnią niszę na rynku w zakresie ww. zastosowań.

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2008

System identyfikacji i śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym

Twórcy
 • Buczek Krzysztof – Student Akademii Podlaskiej, kierunek Informatyka oraz Uniwersytetu Warszawskiego – Rozwój Regionalny
 • Nożykowski Paweł- Student III roku Informatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
 • Pochylski Łukasz – Student V roku Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji o specjalizacji studiów: Automatyka i Robotyka,
 • Wereszczyński Andrzej – Student V roku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2007

TeleSOS – elektroniczny system pomocy medycznej

Twórcy
 • Tomasz Kaczmarzyk – uczeń Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie
Promotor pracy:
 • mgr inż. Przemysław Błaszczyk

Laureaci poprzednich edycji

EDYCJA 2006

MICRO BUS – samochód i środek transportu dla niepełnosprawnych
Twórcy:

 • Błażej Kałuski
 • Zespół: Studio CALSKY design,
 • Zespół: Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji „AKCENT”

Automatyczny wyłącznik oświetlenia
Twórcy:

 • Piotr Woźniak – lat 17 – uczeń klasy II Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe, Częstochowa
 • Piotr Zając – lat 17 – uczeń klasy II Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe, Częstochowa

Promotorzy:

 • mgr Przemysław Błaszczyk
 • mgr Halina Dąbrowska