Dofinansowanie za udział w targach i misjach gospodarczych

Dofinansowanie za udział w targach i misjach gospodarczych

Informacja na temat możliwości wsparcia działań przedsiębiorców na rynkach zagranicznych (udział w targach, misjach gospodarczych), z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.

Trzy alternatywne możliwości:

W perspektywie finansowej 2007-2013 dofinansowanie udziału przedsiębiorców w zagranicznych targach, wystawach i misjach gospodarczych przewidziane jest na poziomie regionalnym oraz poziomie krajowym.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji, istnieją 3 potencjalne możliwości uzyskania dofinansowania za udział w targach.
Zachęcamy do zaznajomienia się z poszczególnymi programami i złożenia wniosku o dofinansowanie za udział w targach wybierając program najbardziej dla Państwa interesujący.

1. Regionalne Programy Operacyjne Województw (RPO) – poziom regionalny

Każde z województw opracowało na lata 2007-1013 RPO dla swojego regionu. Większość z nich uwzględniło i przyznało wsparcie dla przedsiębiorstw, w zakresie dofinansowania ich udziału w targach i wystawach zagranicznych. W każdym z województw w/w dofinansowanie może podlegać pod inną oś priorytetową jak i samo działanie może być inaczej nazwane dla różnych województw.

W jedenastu RPO – dla województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego przewidziano bezpośrednie wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i misjach. Z kolei RPO w województwach: mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, śląskim, opolskim oferują wsparcie pośrednie m.in. poprzez dofinansowanie projektów jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, wyższych uczelni, podmiotów działających w oparciu o umowę partnerstwa publiczno-prywatnego. Wsparcie to będzie miało różną formę i wartość w zależności od konkretnego RPO.

Poniżej znajdziecie Państwo wykaz jednostek samorządowych dla poszczególnych województw, z którymi należy się kontaktować w w/w sprawie.

Województwo ŁÓDZKIE

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Departament Polityki Regionalnej
Wydział ds. Informacji i Promocji

Województwo LUBELSKIE

Instytucja pośrednicząca w składaniu wniosków
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Graniczna 4, Lublin 20-010

Województwo LUBUSKIE

Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Kożuchowska 15A, 65-364 Zielona Góra

Województwo MAZOWIECKIE

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. IX Wieków Kielc 3, Budynek C2

Województwo MAŁOPOLSKIE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Województwo PODKARPACKIE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Województwo POMORSKIE

Regionalny program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca Agencja Rozwoju Pomorza
ul. Piwna 36/39, 80-831 Gdańsk

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Katowice

Województwo WIELKOPOLSKIE

Główny punkt informacyjny WRPO
Hol budynku Victoria Center
ul. Strzelecka 49, Poznań

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Województwo KUJAWSKO – POMORSKIE

Departamentu Polityki Regionalnej
Departament Wdrażania RPO
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Województwo WARMIŃSKO – MAZURSKIE

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

Województwo OPOLSKIE

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole

W celu uzyskaniem szczegółowych informacji na temat możliwości wsparcia Państwa przedsięwzięć, prosimy o kontakt z instytucjami wdrażającymi RPO:

 • Województwo Dolnośląskie:
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego, Działanie 1.2. „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji otoczenia biznesu”. http://rpo.dolnyslask.pl
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie:Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 5.5. „Promocja i rozwój markowych produktów”, Oś priorytetowa 8. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”. http://kujawsko-pomorskie.pl
 • Województwo Lubelskie:Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie 2.4. Marketing Gospodarczy. http://lawp.lubelskie.pl
 • Województwo Lubelskie:Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego,
  Działanie 2.3. poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych. http://www.lrpo.lubuskie.pl
 • Województwo Łódzkie:Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. Działanie 3.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
  http://www.rpo.lodzkie.pl
 • Województwo Małopolskie:Małopolski Regionalny Program Operacyjny nie przewiduje możliwości bezpośredniego dofinansowania przedsiębiorców uczestniczących w zagranicznych targach i wystawach.
 • Województwo Mazowieckie:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego nie przewiduje możliwości bezpośredniego dofinansowania przedsiębiorców uczestniczących w zagranicznych targach i wystawach. http://www.mazowia.eu/
 • Województwo Opolskie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego nie przewiduje możliwości dofinansowania przedsiębiorców uczestniczących w zagranicznych targach i wystawach.
 • Województwo Podkarpackie:Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu. http://www.wrota.podkarpackie.pl
 • Województwo Podlaskie:Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Działanie 1.2.2. „Promocja gospodarcza regionu”. http://rpowp.wrotapodlasia.pl
 • Województwo Pomorskie:Regionalny Program Operacyjny Województwa pomorskiego, Działanie 1.1.1. „Mikroprzedsiębiorstwa”,
  Działanie 1.1.2. „Małe i średnie przedsiębiorstwa” Działanie 1.6. „Promocja Gospodarcza Regionu”. http://www.dpr.woj-pomoskie.pl
 • Województwo Śląskie:Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP.
  http://rpo.silesia-region.pl
 • Województwo Świętokrzyskie:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora Mikro i MŚP. http://www.rozwoj-swietokrzyskie.pl
 • Województwo Warmińsko Mazurskie:Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, Działanie 1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”. http://www.rpo.warmia.mazury.pl
 • Województwo Wielkopolskie:Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 1.5. Promocja regionalnej gospodarki.
  http://www.wrpo.wielkopolskie.pl
 • Województwo Zachodniopomorskie:Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 1. Działanie 1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym. http://www.um-zachodniopomorskie.pl

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) działanie 6.1 „Paszport do eksportu``

Instytucja Wdrażająca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

tel.: 022/ 432 80 80
fax: 022/ 432 86 20, 432 84 04

www.parp.gov.pl

Informatorium PARP (pn-pt, 10-16)
0 801 33 22 02 lub 022/ 432 89 91

Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka
Oś. Priorytetowa VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 – Paszport do eksportu

Program dotyczy sektora MŚP, instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego.

Szczegółowe informacje o paszporcie do eksportu możecie Państwo znaleźć pod adresem: www.parp.gov.pl/index/index/10

Ogólnym celem działania 6.1 jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych. Jednocześnie realizacja założeń Paszportu do eksportu ma wpłynąć na zwiększenie wielkości polskiego eksportu i sprzedaży na JRE oraz liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową i sprzedaż na JRE.

3. Branżowe Projekty Promocyjne dotyczące eksportu

Instytucja Wdrażająca – Ministerstwo Gospodarki, Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim, możliwym jest ubieganie się przez przedsiębiorców o dofinansowanie udziału w targach lub wystawach zagranicznych.

Pomoc może być udzielana jako dotacja na pokrycie części kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego mającego na celu promocję produktów i usług lub nawiązanie kontaktów handlowych, realizowanego w ciągu roku kalendarzowego i obejmującego co najmniej 2 formy działań promocyjnych: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, które odbywają się za granicą, a także szkolenia i warsztaty lub badania rynku zagranicznego, zwanego dalej „projektem”.

Projekt powinien być realizowany w ramach tej samej lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych przez grupę co najmniej 4 przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielkość pomocy na jeden projekt nie może przekroczyć 50% kosztów netto realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi 50.000 zł.

Wielkość pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie nie może przekroczyć 50% kosztów netto poniesionych przez niego w związku z realizacją projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Maksymalna kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie wynosi 8.000 zł.

Przedsiębiorcy występujący o dofinansowanie swoich projektów powinni złożyć stosowny wniosek w terminie nie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym.

W sprawach związanych z projektami można dzwonić do Ministerstwa Gospodarki na nr tel.: 022/6934709 lub 022/693 46 88 http://www.eksporter.gov.pl.