Polski English Deutsch
contact
Home >> Foundation >> Regulamin

Regulamin

§1

Konkurs o tytuł „LIDER INNOWACJI”, zwany dalej KONKURSEM, ma na celu wyróżnianie i promowanie wynalazców, przedsiębiorców, placówek naukowo–badawczych, uczelni wyższych i szkół, organizacji gospodarczych i społecznych, instytucji finansowych, samorządów terytorialnych oraz wybitnych osób publicznych, osiągających sukcesy w warunkach gospodarki wolnorynkowej w postaci konkretnych dokonań innowacyjnych.

§2

Głównym organizatorem KONKURSU jest Fundacja na Rzecz Promocji Nauki Polskiej i Wynalazczości “Haller pro Inventio” w Katowicach.

§3

Partnerem organizatora jest Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń i Reklamy “Eurobusiness-Haller” w Katowicach.

§4

Jury KONKURSU powołuje organizator.

§5

Tytuł „LIDER INNOWACJI” jest tytułem honorowym, nadawanym w danym roku kalendarzowym, a prawo jego używania regulują Zasady używania znaku towarowego słowno–graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP (załącznik nr 1 do regulaminu).

§6

 1. DEKLARACJE UCZESTNICTWA W KONKURSIE (załącznik nr 2 do regulaminu) przyjmowane są pocztą pod adresem organizatora (40-833 Katowice, ul. Obroki 133) oraz pocztą elektroniczną (e-mail: fundacja@haller.pl) do dnia 15 marca 2015.
 2. KARTĘ OCENY (załącznik nr 3 do regulaminu) należy dostarczyć do dnia 31 marca 2015. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w dwóch etapach:
  • I etap – nominacje do tytułu
  • II etap – nadanie tytułu

§7

W KONKURSIE biorą udział osoby fizyczne i prawne określone w §1 niniejszego regulaminu, które opiszą swoje dokonania innowacyjne na załączonej KARCIE OCENY i przedłożą m.in.:

 • dokumentację techniczną, organizacyjną, rysunki, szkice, zdjęcia itp.
 • informację dotyczącą stanu ochrony prawnej,
 • informację dotyczącą zakresu stosowania wdrożenia i osiąganych efektów ekonomicznych,
 • informację dotyczące rynków zbytu (dot. konkretnych wyrobów),
 • informacje o nakładach na inwestycje związane z nowymi technologiami
 • świadectwa, certyfikaty, nagrody, itp.,
 • gotowe prace dyplomowe i opracowania naukowe,
 • opis osiągnięć i zakres działalności – w przypadku osób publicznych.

 

§8

Przedmiotem oceny są dokonania innowacyjne, spełniające m.in. następujące kryteria:

 • wynalazek, wzór przemysłowy,
 • pomysł, nowa koncepcja,
 • produkt przemysłowy powstały w wyniku zastosowania wynalazku lub nowych technologii,
 • wynik pracy badawczej i odkrycie możliwe do wykorzystania w praktyce,
 • nowa technologia i rozwiązanie zastosowane w budownictwie mieszkaniowym, budowie dróg i mostów, budowie obiektów przemysłowych itp.,
 • nowatorskie rozwiązanie techniczne służące zdrowiu i ratowaniu życia ludzkiego oraz ochronie środowiska i poprawie warunków pracy,
 • nowatorskie rozwiązanie architektoniczne i metody ratowania zabytków,
 • nowe rozwiązanie zastosowane w organizacji, zarządzaniu jednostek i organizacji gospodarczych oraz samorządowych.
 • nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w handlu, usługach, komunikacji i transporcie,
 • nowa koncepcja rozwoju infrastruktury, zwłaszcza w udostępnianiu informacji, gromadzeniu i przetwarzaniu danych,
 • nowatorski program edukacyjny,
 • innowacyjna praca dyplomowa możliwa do zastosowania w praktyce,
 • inne dokonanie innowacyjne związane np.: z życiem publicznym, przekazem medialnym, twórczością artystyczną,

Jury KONKURSU może rozszerzyć zakres wymienionych powyżej kryteriów.

§9

Organizatorzy KONKURSU przewidują przyznanie spośród zebranych zgłoszeń nie więcej niż 30 nominacji do tytułu „LIDER INNOWACJI” oraz nadanie nie więcej niż 10 tytułów wraz ze statuetkami i dyplomami. Jednocześnie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższych ustaleń.

§10

 1. Nominacje do tytułu „LIDER INNOWACJI” przyznawane są przez organizatorów w oparciu o ocenę i opinię ekspertów, dokonaną na podstawie KARTY OCENY i przedłożonych materiałów oraz informacji wymienionych w §7 niniejszego regulaminu.
 2. Tytuł „LIDER INNOWACJI” nadaje Jury KONKURSU w oparciu o przedłożoną listę nominowanych wraz z uzasadnieniami. Jury KONKURSU ma wgląd do wszystkich KART OCEN i załączonych materiałów oraz informacji wymienionych w §7 niniejszego regulaminu.

§11

Statuetki i dyplomy wręczone zostaną na uroczystym zakończeniu Międzynarodowych Targów
Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 w dniu 26 czerwca 2015 r. w Krakowie. Lista nominowanych oraz uhonorowanych tytułem „LIDER INNOWACJI” ogłoszona zostanie w mediach i na stronie internetowej organizatora.

§12

KONKURS ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani spełniający warunki i kryteria regulaminowe, niezależnie od udziału w innych konkursach oraz wystawach i targach.

§13

Uczestnik Konkursu Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wniesienia następujących opłat:

 1. Wpisowe od jednego uczestnika w kwocie 850,00 zł + 23% VAT w terminie do 7 dni od złożenia Deklaracji Uczestnictwa w Konkursie.
 2. Opłata licencyjna w przypadku nominacji do tytułu do tytułu LIDER INNOWACJI (§ 2 Załącznika nr 1 Regulaminu- Zasady Używania Znaku Towarowego Słowno-Graficznego LIDER INNOWACJI) w kwocie 6.000,00 zł + 23% VAT w terminie do 7 dni po otrzymaniu faktury.
  W/w płatności należy dokonać na konto FundacjI na Rzecz Promocji Nauki Polskiej i Wynalazczości “Haller pro Inventio” w Banku ING SA: 92 1050 1214 1000 0091 3447 3223.

§14

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia niepełne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Główny Organizator Konkursu:
FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI NAUKI POLSKIEJ I WYNALAZCZOŚCI
HALLER PRO INVENTIO
W KATOWICACH
40-833 Katowice ul. Obroki 133
Tel.: 32-355 38 02
fundacja@haller.pl

Współorganizator:
EUROBUSINESS–HALLER

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu Lider Innowacji

Zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego
Lider Innowacji
zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z-233 68

§ 1

Zgodnie z § 6 Regulaminu Konkursu jego laureaci, którym przyznano tytuł i statuetkę LIDER INNOWACJI maja prawo używania tego znaku towarowego słowno-graficznego w zakresie oznaczenia swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych, wg poniższych zasad.

§ 2

Wniesieniu jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości: 6.000,00 zł + 23% VAT na konto Fundacji Haller Pro Inventio w ING Banku Śląskim nr 92 1050 1214 1000 0091 3447 3223 w terminie 7 dni po otrzymaniu faktury w związku z nominacją do tytułu LIDER INNOWACJI.

§ 3

Prawo do używania znaku zostanie potwierdzone po ogłoszeniu wyników konkursu certyfikatem oraz statuetką LIDER INNOWACJI 2015, wręczoną na uroczystym spotkaniu laureatów.

§ 4

Korzystający ze znaku nie może udzielać jakichkolwiek zezwoleń podmiotom prawnym lub osobom fizycznym na używanie znaku, względnie wykorzystanie jego elementów bez zgody właściciela.

§ 5

Obsługę prawna ochrony praw wyłącznych znaku prowadzi w imieniu właściciela: Kancelaria Prawa Patentowego Autorskiego i Gospodarczego rzecznik patentowy Andrzej Masłowski, 40-160 Katowice, Al. Korfantego 83.

§ 6

Sprawy ewentualnych sporów wynikających z realizacji niniejszych zasad będą rozstrzygane polubownie przez Sąd polubowny ad hoc, którego skład trzyosobowy będzie ustalony wspólnie przez strony, a w przypadku wyczerpania tej drogi przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

competitions for inventions